• Image Title

  Image Detail

 • Image Title

  Image Detail

 • Image Title

  Image Detail

 • Image Title

  Image Detail

 • Image Title

  Image Detail

การปลูกมันสำปะหลัง


มันสำปะหลัง  เป็นพืชอาหารที่สำคัญเป็นอันดับ 5 ของโลกรองจากข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และมันฝรั่ง เป็นพืชอาหารที่สำคัญของประเทศในเขตร้อน โดยเฉพาะประเทศต่างๆ ในทวีปอัฟริกาและทวีปอเมริกาใต้ ในทวีปเอเซียประเทศอินโดนีเซียและอินเดียมีการบริโภคมันสำปะหลังกันเป็นจำนวนมาก ปริมาณผลผลิตที่ได้ในแต่ละปีร้อยละ 60 ใช้เป็นอาหารของมนุษย์ ร้อยละ 27.5 ใช้ทำเป็นอาหารสัตว์ และร้อยละ 12.5 ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ

การปลูกมันสำปะหลัง 

Credit : http://www.pukaotong.com


การปลูกข้าว


ข้าว  เป็นพืชอาหารหลักที่สำคัญของคนไทยเรา ฉะนั้น การปลุกจึงมีความสำคัญกับเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ทำอย่างไรจึงจะได้ผลผลิตสูงที่สุด

Credit : http://www.pukaotong.comแม่โจ้ดอทคอม บทความการเกษตรออนไลน์ ( Maejo.com หน้าแรก. ) Support Browser : Google Chrome, Mozilla Firefox [Css Style by realestatexl-et]